ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 2,500 ปี พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสามารถยืนหยัดและดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากจิตศรัทธาและความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย กำลังศรัทธาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากญาติโยมสาธุชนต่อพระสงฆ์มีได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ กำลังแรงงาน กำลังทรัพย์ วัตถุปัจจัยต่าง ๆ ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษา ปัจจัยไทยทานทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการดำรงชีพอยู่และการสืบต่อไปของพระสงฆ์

วัดป่าโพธิศรัทธา (Bodhisaddha Forest Monastery Property Limited (Charity ABN 40164146445)) เป็นองค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กรควบคุมเงินกองการกุศลแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Charities & Not-for-Profits Commission) เพื่อความก้าวหน้าทางการเผยแผ่ศาสนา.

(ภาพข้างบน: เพิงศาลา ณ ปัจจุบัน)

เพิงศาลาหลังนี้ถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และได้รับการปรับปรุงสำหรับรองรับแขกที่มาในแต่ละวันเพื่อฝึกปฏิบัติภาวนาและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ได้จำนวนไม่มากนัก 

โชคไม่ดีที่เจ้าของคนก่อนไม่เคยอนุมัติการก่อสร้างเพิงศาลาและเป็นเหตุให้สภาวอลลอนดิลลี่ได้สั่งการให้ยกเลิกการก่อสร้าง ต่อมาในปี พ.ศ.2556 เอกสารเพื่อการก่อสร้างศาลาหลังใหม่เพื่อแทนที่เพิงศาลาหลังเดิมได้รับการนำเสนออีกครั้งหนึ่ง

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 วัดป่าโพธิศรัทธาประสบความสำเร็จในการขออนุมัติจากสภาสมาชิกเพื่อสร้างศาลาหลังใหม่ และต้องเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างในทันทีตามคำสั่งของสภา (***และนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำตามข้อกำหนดของกองดับเพลิงด้วยเช่นกัน ก่อนที่กุฏิหลังใด ๆ สำหรับการปฏิบัติภาวนาจะถูกสร้างขึ้น)

เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากสำหรับการพัฒนาวัด เพราะว่าจะทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกิจกรรมของทางวัดที่มีจำนวนพระสงฆ์และผู้มาเยี่ยมเยือนที่เพิ่มมากขึ้นต่อไป

ศาลาโพธิศรัทธาที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่จะสามารถรองรับกิจกรรมมากมายของทางวัดได้ ดังต่อไปนี้

– เป็นศาลาหอฉันสำหรับพระสงฆ์และพบปะกับญาติโยมผู้มาเยี่ยมเยือน

– เป็นศาลาสำหรับปฏิบัติภาวนาและสวดมนต์ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

– เป็นโรงครัวสำหรับเตรียมภัตตาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ให้ญาติโยมผู้มาเยี่ยมเยือนได้ใช้งาน

– เป็นบริเวณพื้นที่สำหรับให้ญาติโยมรับประทานอาหารหลังจากพระสงฆ์พิจารณาอาหารแล้ว

– มีห้องสุขาสาธารณะ (เพียงพอสำหรับงานวันสำคัญ) และมีห้องน้ำสำหรับรองรับคนพิการ

– มีห้องรับรองพระสงฆ์ ห้องน้ำและโรงล้างบาตร

– หอพักสำหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม (มีห้องอาบน้ำฝักบัว 4 ห้อง)

– มีห้องสำหรับจัดการเรื่องการบริจาคกับทางวัด

การถวายปัจจัยแก่ทางวัด

อานิสงส์ของทานมี ๕ อย่าง คือ

๑. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก

๒. สัปบุรุษผู้สงบ มีพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมคบหาผู้ให้ทาน

๓. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรขจายไปทั่ว

๔. ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์ คือมีศีล ๕ ไม่ขาด

๕. ผู้ให้ทาน เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

พระพุทธองค์, ทานานิสังสสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ข้อที่ ๓๕

ชนเหล่าใดสร้างอาราม (คือสวนดอกไม้ สวนผลไม้) ปลูกหมู่ไม้ (เพื่อให้ร่มเงา) สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำดื่มเป็นทาน บ่อน้ำ บ้านเป็นที่พักอาศัย ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์

พระพุทธองค์, วนโรปสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ข้อที่ ๑๔๖

“ในการที่ศรัทธาญาติโยมทุก ๆ คนที่ได้มาช่วยกันสร้างถาวรวัตถุ สร้างวัดภายนอก จะเป็นกุฏิ วิหาร ศาลา ตลอดจนวัตถุก่อสร้างทั้งหลาย เพราะอาศัยศรัทธาญาติโยมทุก ๆ คน วัดนี้จึงไม่ใช่ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นคนสร้าง ไม่ใช่คนรวยสร้าง คนจนสร้าง แต่ว่า คนที่มีจิตศรัทธาทุกคนนั่นแหละ มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ คนละเล็กคนละน้อย ตามกำลังศรัทธา ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มาสร้างถาวรวัตถุเอาไว้ เพราะว่าคนรวยมาก ๆ ไม่ทำบุญก็มี หรือคนที่จนอยู่แล้วไม่ทำทานก็มี แต่ว่าคนที่มีศรัทธานั่นแหละ จึงเป็นคนที่มีทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นอริยทรัพย์ ซึ่งจะชักนำให้พวกเราทุก ๆ คน ได้มาทำความดีไว้ในจิตใจ”

พระอาจารย์อนันต์, วัดมาบจันทร์

“ให้พระสร้างคน แล้วคนก็จะมาสร้างวัดเอง”

พระอาจารย์อนันต์, วัดมาบจันทร์

การให้ข้าวและน้ำ ชื่อว่า ให้กำลัง การให้ผ้า เครื่องนุ่งห่ม ชื่อว่า ให้ผิวพรรณ การให้ยานพาหนะ ชื่อว่า ให้ความสุขทั้งกายและใจ การให้ประทีบดวงไฟ ชื่อว่าให้ดวงตา การให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่า ให้ทุกอย่าง คือให้กำลัง ให้ผิวพรรณ ให้ความสุข และให้ดวงตา

พระผู้มีพระภาคเจ้า, กินททสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ข้อที่ ๑๓๘

ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านได้ทำมา ณ โอกาสนี้

การบริจาคทานเพื่อสร้างวิหารทานนั้นเป็นบุญกุศลยอดเยี่ยม เนื่องจากเป็นสถานที่สาธารณะซึ่งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้ามาใช้งานร่วมกันเพื่อการแสวงหาสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในการฝึกฝนปฏิบัติตน กล่าวคือการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม การสนับสนุนให้การช่วยเหลือกับทางวัดของทุกท่านมีความคุณค่าเป็นอย่างมาก ผลแห่งบุญจะทำให้ท่านและครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าและความสุขตลอดชั่วกาลนาน…

ใบอนุโมนทนาบัตรที่ออกสำหรับการทำบุญบริจาค “เพื่อการก่อสร้าง” สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ หากผู้บริจาคประสงค์ กรุณาแจ้งผ่านทางอีเมล์ : wat@bodhisaddha.org โดยระบุชื่อ-นามสกุลผู้บริจาค ปัจจัยที่บริจาค วันที่บริจาคมาให้ชัดเจน ท่านจะได้รับใบอนุโมนทนา-บัตรหลังจากวัดได้รับอีเมล์ของท่านแล้ว 2 สัปดาห์