ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 2,500 ปี พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสามารถยืนหยัดและดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากจิตศรัทธาและความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย กำลังศรัทธาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากญาติโยมสาธุชนต่อพระสงฆ์มีได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ กำลังแรงงาน กำลังทรัพย์ วัตถุปัจจัยต่าง ๆ ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษา ปัจจัยไทยทานทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการดำรงชีพอยู่และการสืบต่อไปของพระสงฆ์

วัดป่าโพธิศรัทธา (Bodhisaddha Forest Monastery Property Limited (Charity ABN 40164146445)) เป็นองค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กรควบคุมเงินกองการกุศลแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Charities & Not-for-Profits Commission) เพื่อความก้าวหน้าทางการเผยแผ่ศาสนา.

(ภาพข้างบน: เพิงศาลา ณ ปัจจุบัน)

เพิงศาลาหลังนี้ถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และได้รับการปรับปรุงสำหรับรองรับแขกที่มาในแต่ละวันเพื่อฝึกปฏิบัติภาวนาและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ได้จำนวนไม่มากนัก 

โชคไม่ดีที่เจ้าของคนก่อนไม่เคยอนุมัติการก่อสร้างเพิงศาลาและเป็นเหตุให้สภาวอลลอนดิลลี่ได้สั่งการให้ยกเลิกการก่อสร้าง ต่อมาในปี พ.ศ.2556 เอกสารเพื่อการก่อสร้างศาลาหลังใหม่เพื่อแทนที่เพิงศาลาหลังเดิมได้รับการนำเสนออีกครั้งหนึ่ง

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 วัดป่าโพธิศรัทธาประสบความสำเร็จในการขออนุมัติจากสภาสมาชิกเพื่อสร้างศาลาหลังใหม่ และต้องเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างในทันทีตามคำสั่งของสภา (***และนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำตามข้อกำหนดของกองดับเพลิงด้วยเช่นกัน ก่อนที่กุฏิหลังใด ๆ สำหรับการปฏิบัติภาวนาจะถูกสร้างขึ้น)

เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากสำหรับการพัฒนาวัด เพราะว่าจะทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกิจกรรมของทางวัดที่มีจำนวนพระสงฆ์และผู้มาเยี่ยมเยือนที่เพิ่มมากขึ้นต่อไป

ศาลาโพธิศรัทธาที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่จะสามารถรองรับกิจกรรมมากมายของทางวัดได้ ดังต่อไปนี้

– เป็นศาลาหอฉันสำหรับพระสงฆ์และพบปะกับญาติโยมผู้มาเยี่ยมเยือน

– เป็นศาลาสำหรับปฏิบัติภาวนาและสวดมนต์ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

– เป็นโรงครัวสำหรับเตรียมภัตตาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ให้ญาติโยมผู้มาเยี่ยมเยือนได้ใช้งาน

– เป็นบริเวณพื้นที่สำหรับให้ญาติโยมรับประทานอาหารหลังจากพระสงฆ์พิจารณาอาหารแล้ว

– มีห้องสุขาสาธารณะ (เพียงพอสำหรับงานวันสำคัญ) และมีห้องน้ำสำหรับรองรับคนพิการ

– มีห้องรับรองพระสงฆ์ ห้องน้ำและโรงล้างบาตร

– หอพักสำหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม (มีห้องอาบน้ำฝักบัว 4 ห้อง)

– มีห้องสำหรับจัดการเรื่องการบริจาคกับทางวัด

การถวายปัจจัยแก่ทางวัด

การให้ข้าวและน้ำ ชื่อว่า ให้กำลัง การให้ผ้า เครื่องนุ่งห่ม ชื่อว่า ให้ผิวพรรณ การให้ยานพาหนะ ชื่อว่า ให้ความสุขทั้งกายและใจ การให้ประทีบดวงไฟ ชื่อว่าให้ดวงตา การให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่า ให้ทุกอย่าง คือให้กำลัง ให้ผิวพรรณ ให้ความสุข และให้ดวงตา

พระผู้มีพระภาคเจ้า, กินททสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ข้อที่ ๑๓๘

“ในการที่ศรัทธาญาติโยมทุก ๆ คนที่ได้มาช่วยกันสร้างถาวรวัตถุ สร้างวัดภายนอก จะเป็นกุฏิ วิหาร ศาลา ตลอดจนวัตถุก่อสร้างทั้งหลาย เพราะอาศัยศรัทธาญาติโยมทุก ๆ คน วัดนี้จึงไม่ใช่ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นคนสร้าง ไม่ใช่คนรวยสร้าง คนจนสร้าง แต่ว่า คนที่มีจิตศรัทธาทุกคนนั่นแหละ มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ คนละเล็กคนละน้อย ตามกำลังศรัทธา ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มาสร้างถาวรวัตถุเอาไว้ เพราะว่าคนรวยมาก ๆ ไม่ทำบุญก็มี หรือคนที่จนอยู่แล้วไม่ทำทานก็มี แต่ว่าคนที่มีศรัทธานั่นแหละ จึงเป็นคนที่มีทรัพย์ในทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นอริยทรัพย์ ซึ่งจะชักนำให้พวกเราทุก ๆ คน ได้มาทำความดีไว้ในจิตใจ”

พระอาจารย์อนันต์, วัดมาบจันทร์

“ให้พระสร้างคน แล้วคนก็จะมาสร้างวัดเอง”

พระอาจารย์อนันต์, วัดมาบจันทร์

ชนเหล่าใดสร้างอาราม (คือสวนดอกไม้ สวนผลไม้) ปลูกหมู่ไม้ (เพื่อให้ร่มเงา) สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำดื่มเป็นทาน บ่อน้ำ บ้านเป็นที่พักอาศัย ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์

พระพุทธองค์, วนโรปสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ข้อที่ ๑๔๖

อานิสงส์ของทานมี ๕ อย่าง คือ

๑. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก

๒. สัปบุรุษผู้สงบ มีพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมคบหาผู้ให้ทาน

๓. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรขจายไปทั่ว

๔. ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์ คือมีศีล ๕ ไม่ขาด

๕. ผู้ให้ทาน เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

พระพุทธองค์, ทานานิสังสสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ข้อที่ ๓๕

ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านได้ทำมา ณ โอกาสนี้

การบริจาคทานเพื่อสร้างวิหารทานนั้นเป็นบุญกุศลยอดเยี่ยม เนื่องจากเป็นสถานที่สาธารณะซึ่งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้ามาใช้งานร่วมกันเพื่อการแสวงหาสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในการฝึกฝนปฏิบัติตน กล่าวคือการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม การสนับสนุนให้การช่วยเหลือกับทางวัดของทุกท่านมีความคุณค่าเป็นอย่างมาก ผลแห่งบุญจะทำให้ท่านและครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าและความสุขตลอดชั่วกาลนาน…

ใบอนุโมนทนาบัตรที่ออกสำหรับการทำบุญบริจาค “เพื่อการก่อสร้าง” สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ หากผู้บริจาคประสงค์ กรุณาแจ้งผ่านทางอีเมล์ : wat@bodhisaddha.org โดยระบุชื่อ-นามสกุลผู้บริจาค ปัจจัยที่บริจาค วันที่บริจาคมาให้ชัดเจน ท่านจะได้รับใบอนุโมนทนา-บัตรหลังจากวัดได้รับอีเมล์ของท่านแล้ว 2 สัปดาห์