– พระธรรมเทศนาโดย
ท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน
วัดมาบจันทร์