จากเริ่มต้นที่ท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน เริ่มปักกลดที่หน้าวัดจนถึงปัจจุบัน และข้อวัตร คือ การประพฤติปฏิบัติของพระที่ท่านพระอาจารย์พาทำ มีคำเทศน์ของหลวงตามหาบัวครั้งที่มาวัดมาบจันทร์

30 years of Wat Marp Jan (English subtitled)
From the beginnings when Venerable Ajahn Anan Akincano put up his glot (umbrella and mosquito net), to the monastic practices observed by the monks practicing today.
Includes some of Luang Ta Maha Boowa’s talks from his 4 visits to Wat Marp Jan.